Utveckling och kvalitet


Utveckling

På DOLLE är vi stolta över att utveckla funktionella, moderna och estetiska kvalitetsprodukter som minst uppfyller gällande standarder och uppförandekoder i branschen. Vi håller ett konstant fokus på att utveckla nya produkter och modeller, och vi testar självklart alla produkter grundligt innan lanseringen på marknaden.

 

Användardriven design

Vi strävar efter att involvera intressenter i vår produktutveckling. Det finns många intressenter – hantverkare, distributörer och slutanvändare – i vår värdekedja, och vi är glada över att inkludera dem i processen och är öppna för deras förslag, kommentarer och feedback. Vi tror att den bästa lösningen skapas genom en nära dialog med våra intressenter för att införliva deras input och goda idéer i produktutvecklingsprocessen.

 

Testa nya idéer

Hos DOLLE sätter vi våra kollegors kreativa idéer och input högt, och vi avfärdar aldrig en bra idé förrän vi har testat dess säljbarhet. Vi tillämpar principerna för ”Rapid Prototyping” så att nya idéer på ritbordet snabbt omvandlas till handling. ”Rapid Prototyping” handlar helt enkelt om att se till att vi producerar användbara modeller som kan illustrera principerna för de nya idéerna inom en mycket kort tidsram. Modellerna tillverkas exempelvis i kartong, trä, piprensare och så vidare, så att vi inte slösar bort en betydande tid på anskaffning av specifika material i detta tidiga idéskede av processen. Om modellerna har potential fullföljs idén och vi skapar 3D-ritningar och prototyper för att testa form och funktion, samt ta hänsyn till alla relevanta aspekter, och produktionsfasen initieras.

 

Kvalitetstestning pågår

Innan vi lanserar våra produkter testar vi dem alltid grundligt för att säkerställa att de uppfyller lagkrav, standarder och riktlinjer samt industrins såväl som våra egna kvalitetskrav. Vi utsätter produkterna för olika typer av tester, såsom lufttäthetstester på vindstrappor, hållfasthetstester på alla typer av trappor, repetitionstester på till exempel stängningsmekanismer, gångjärn och liknande, samt dragprovning och hållfasthetsprovning på våra räckessystem.


KVALITET OCH TESTNING

Hos DOLLE har vi ett konstant fokus på säkerhet och kvalitet, och därför ställer vi stora krav, inte bara på vår egen produktion, utan även på våra leverantörer. Våra egna fabriker är föremål för grundlig kvalitetsstyrning, dessutom har vi etablerat en effektiv kvalitetskontroll för att säkerställa att våra leverantörer också uppfyller våra vedertagna standarder. Vi testar därför alla inkommande leveranser i enlighet med den europeiska standarden för stickprovskontroll, ISO 2859.

Alla råvaror och komponenter är noga utvalda för att säkerställa att de uppfyller våra strikta krav på hållfasthet, funktion, säkerhet och kvalitet. Våra produkter tillverkas alltid i enlighet med gällande lagar, standarder och uppförandekoder, och vi är därför certifierade av alla relevanta myndigheter.

 

ISO 9001

DOLLE A/S är ISO 9001-certifierade, vilket garanterar kunderna att vi uppfyller de kvalitetskrav som anges i ISO 9001-standarden. I praktiken innebär detta att ett oberoende certifieringsorgan kontrollerar att alla våra produktionsprocedurer dokumenteras och efterlevs vid alla tillfällen.

 

CE-märkning

Vi CE-märker våra moduluppbyggda trappor och spiraltrappor i enlighet med ETAG 008 (se beskrivning här), vilket innebär att de uppfyller EU:s väsentliga krav på hälsa, säkerhet och miljöskydd. CE-märkningen garanterar kunderna att våra produkter minst uppfyller de gemensamma europeiska minimikraven, även om vi i många fall ställer högre krav.

 

EN 14975

Vårt sortiment av vindstrappor produceras och testas i enlighet med EN 14975, som är den nuvarande europeiska standarden för vindstrappor, och alla våra vindstrappor är testade och certifierade på Rosenheim-institutet i Tyskland.

 

LEAN

Hela vår produktion bygger på Lean production-filosofin, vars fokus ligger på att skapa värde för kunden genom konstanta och löpande förbättringar och effektiviseringar.

FSC®-certifierade

DOLLE Nordic AB är FSC®-certifierade

FSC® är en internationellt erkänd ideell organisation. Du kan köpa FSC®-märkta produkter med gott samvete, eftersom det i FSC®-skogar inte avverkas fler träd än skogen naturligt kan ersätta. Leta efter FSC®-certifierade produkter.

State-of-the-art manufacturing

State-of-the-art manufacturing

Vår danska fabrik utvecklar ständigt ny teknik och optimerar processerna till gagn för alla produktionsenheter, och vi har nyligen satsat hårt på att etablera toppmoderna produktionsanläggningar.

ISO certificeret

ISO 9001

DOLLE A/S är ISO 9001-certifierade, vilket garanterar våra kunder att vi uppfyller de kvalitetskrav som är förknippade med ISO 9001-standarden. I praktiken innebär detta att ett oberoende kontrollorgan kontrollerar och verifierar att hela produktionen är grundligt dokumenterad och efterlevs vid alla tillfällen.


Se mer om DOLLE

Har du frågor?

Kontakta oss
DOLLE fabrikken i Frøstrup

Produktion & fabriker

›› Läs mer om DOLLEs fabriker
DOLLE group oversigt

DOLLE Group

›› Hitta säljkontor och fabriker